Krishantering

Strategiskt stöd för företag och offentlig sektor

Krishantering
När kriser och oförutsedda händelser inträffar gäller det att hålla huvudet kallt och agera så klokt och rätt som möjligt, ofta under tidspress. I det skedet kan jag hjälpa till att analysera, prioritera och agera för att hantera det oförutsedda. 
 

Chefshandledning
Även i mindre akuta situationer kan jag vara en reflektionspartner som stöd för att analysera ett problem, se saker ur olika perspektiv och hitta strategiska lösningar på sådant som du som chef brottas med. Det kan t ex vara när det uppstått konflikter och svårlösta dilemman på en arbetsplats, en stressig arbetssituation eller helt enkelt tankar om rollen som ledare.

Konkret strategiskt stöd

Vid behov kan jag biträda dig med mer konkreta stödinsatser som att leda ett möte eller en process, skriva information, t ex ett pressmeddelande eller hålla i svåra samtal.
 

Stöd i samband med Covid-19

Alla påverkas vi av coronavirusets utbredning, olika verksamheter på olika sätt. Företag och organisationer behöver agera för att hålla krisläget på avstånd, för att hålla verksamheten igång och ta hand om både kunder och personal på kort och lång sikt. Som företagare och chef gäller det också att ta hand om sig själv.
 
Generellt finns några bra tips:
 

RISKINVENTERA
A: vilka reella risker finns det med just din verksamhet ur smittsynpunkt? Andra sårbarheter?
B: vilka risker kan dina kunder eller andra BEFARA att det finns?

AGERA
A: Utifrån Folkhälsomyndighetens råd och ev branschråd: vad kan göras för att i möjligaste mån minimera reella och upplevda risker?
B: Gör det! Dvs ”Coronasäkra” verksamheten så långt möjligt. Om ni har medarbetare, se till att alla är med på tåget så att ni med säkerhet kan stå för att det blir riktigt gjort. Följ händelseutvecklingen och anpassa åtgärderna vartefter råd och restriktioner förändras.

KOMMUNICERA
A. Vilken information behöver nå ut till vem? Det räcker inte att göra bra saker, man måste också berätta. Dvs skapa förtroende genom att visa att aktion.. 
B. Sprid informationen via de kanaler som bäst når ut till både befintliga och nya kunder, medarbetare, samarbetspartners etc.
 
OMGRUPPERA
A. Tänk kreativt kring vad din verksamhet kan göra här och nu. Vissa kan gå online men för andra fungerar inte det och då behövs annan anpassning. Uppstår nya behov eller områden där dina nuvarande produkter eller tjänster kan behövas? Eller kan dina resurser och din kompetens användas på nya sätt? 
B: Se framåt på längre sikt. Pandemin och den sårbarhet som synliggörs i samhället kommer förmodligen att leda till större fokus på hållbarhet, miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Vad kan du redan nu göra för att möta detta?
 

OMSTÄLLNINGSARBETE
Oavsett alla konstruktiva åtgärder finns risk att många företag kommer att ställas inför omfattande omställningsarbete, vilket förstås är en tung uppgift. Inte minst då gäller att överväga sina handlingar noga och hitta det stöd och de resurser som samhället kan erbjuda.


Jag ger gärna stöd i processen.

 


Vilket stöd behöver Du och din organisation?
Krishantering är inte bara är något för storföretag. Även mindre företag och soloföretagare behöver analysera och agera strategiskt.
Att söka externt stöd när det blåser är inte ett tecken på svaghet utan ett tecken på styrka. Som chef eller ledare i ett mindre företag eller organisation kan det vara särskilt betydelsefullt.

                                                                                                                                                                                
Varmt välkommen att höra av dig, så kan vi hjälpas åt att fundera om det är något jag kan hjälpa till med, per telefon, videosamtal eller möte, som ett engångstillfälle eller under en period.

Om jag inte är rätt person eller om det behövs ytterligare insatser kan jag lotsa vidare i mitt nätverk eller till andra instanser. 
Sekretess är en självklarhet.

 

Mina verktyg
Den kunskapsbaserade arbetsmodell som jag generellt utgår från bygger på struktur, kommunikation och empatiskt förhållningssätt - viktiga nycklar både till vardags och i kris.

I situationer kopplande till organisationen kan systematisk risk- och händelseanalys vara till hjälp, liksom det sk förbättringshjulet PDSA. På individnivå finns en rad copingstödjande metoder för att motverka stress och negativa rektioner i svåra situationer.

Min erfarenhet
Sedan mer än 15 år tillbaka har jag arbetat med olika former av krishantering, såväl kommunalt som inom regional och privat verksamhet. Med åren har det blivit alltfler uppdrag som rör chefsstöd och ledarskapsutveckling i allmänhet.

Förutom att jag handleder grupper och chefer inom socialtjänsten, där krishantering är något av ett normaltillstånd, arbetar jag återkommande med chefsstöd och krishanteringsuppdrag av varierande omfattning: från ett par timmars bollplankande till mer varaktiga insatser, ibland mer operativt och ibland med strategiskt stöd bakom kulisserna.